Bạn thấy có gì chưa đúng,

Nhà Thờ Đức Bà POI

Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam


Bài viết liên quan: #Những gánh xôi xuyên thế kỷ ở Sài Gòn
Tweet

Nhà Thờ Đức Bà

Hỏi thêm, bình luận dành cho Nhà Thờ Đức Bà