Bạn thấy có gì chưa đúng,

Mốc giới 1117 Lạng Sơn POI

Mốc giới số 1116, AH1, tt. Đồng Đăng, Chongzuo, Lạng Sơn, Vietnam


Cột mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở cửa khẩu Hữu Nghị

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

Mốc giới 1117 Lạng Sơn

Cột mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở cửa khẩu Hữu Nghị

Hỏi thêm, bình luận dành cho Mốc giới 1117 Lạng Sơn